Chore pszczoły nieleczone, większe kwiaty, komunikacja z pszczołami

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 006

  1. Długoterminowy eksperyment pokazuje, że pszczoły leczone biopestycydami są zdrowsze od innych, a zwłaszcza od pszczół nieleczonych. 1:52
  2. Większe kwiaty produkujące więcej nagrody to być może efekt dostosowywania się roślin do zmian klimatycznych. 17:12
  3. Czy możliwa jest komunikacja pszczelarza z pszczołami? 23:33

🇵🇱 Wideo omawia wyniki trzech naukowych badań dotyczących zdrowia pszczół, ewolucji kwiatów i komunikacji z pszczołami. Długoterminowe badanie wykazało, że nieleczone rodziny pszczół miały znacznie niższe wskaźniki przeżywalności i zdrowia niż te, które były poddawane leczeniu za pomocą akarycydów. Inne badanie sugeruje, że zmiany klimatyczne mogą powodować, że niektóre kwiaty zwiększają nagrody w postaci nektaru i pyłku, aby przyciągnąć więcej zapylaczy. Na koniec artykuł proponujący model komunikacji kolonii pszczół z pszczelarzem oparty na rozpoznawaniu pszczelarza po zapachu i przyzwyczajeniu do jego rutynowych przeglądów. Artykuł jest ciekawy choć rozpoznawanie poszczególnych osobników wydaje się mało prawdopodobne. Wideo dyskutuje praktyczne implikacje tych badań. Oto mapa wszystkich odcinków.

Źródła:

ad 1: Źródło: Underwood, R.M., Lawrence, B.L., Turley, N.E. et al. A longitudinal experiment demonstrates that honey bee colonies managed organically are as healthy and productive as those managed conventionally. Sci Rep 13, 6072 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32824-w

ad 2: Źródło: Sasha G D Bishop, Shu-Mei Chang, Regina S Baucom, Not just flowering time: a resurrection approach shows floral attraction traits are changing over time, Evolution Letters, Volume 7, Issue 2, 1 April 2023, Pages 88–98, https://doi.org/10.1093/evlett/qrad006

ad 3: Źródło: Piva HC. Semiotically Mediated Human-Bee Communication in the Practice of Brazilian Meliponiculture. Biosemiotics. 2022 Dec:1-20. DOI: 10.1007/s12304-022-09519-2

🇬🇧 The video discusses the results of three scientific studies related to bee health, evolution on flowers and communication with bees. A long-term study found that untreated bee colonies had much lower survival rates and health status than those treated with acaricides. Another study suggested that climate change may cause some flowers to increase nectar and pollen rewards to attract more pollinators. Finally, a researcher proposed a model for how bee colonies may communicate with beekeepers based on recognizing their smell, though recognizing individuals seems unlikely. The video debates the practical implications of these studies and scientific research on bee.

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze

Możesz także polubić: