Spadek skuteczności akarycydów

Intensywne stosowanie akarycydów: pyretroidów i kumafosu przez wiele lat spowodowało, potwierdzoną badaniami, ewolucję oporności Varroa na te substancje, obniżając tym samym ich skuteczność. W rezultacie z substancji czynnych pszczelarzom pozostały do stosowania głównie amitraz oraz miękkie akarycydy.

Hiszpania, kraj o największej w UE liczbie uli (ponad 3 mln, 98 proc. to pasieki wędrowne), zajmująca drugie miejsce pod względem produkcji miodu, nadal pozwala na stosowanie kumafosu i pyretroidów. Tamtejsi naukowcy postanowili przeprowadzić na szeroką skalę badania oporności na akarycydy w najważniejszym regionie pszczelarskim Hiszpanii: wspólnocie autonomicznej Walencji. 

Przez dwa sezony zajmowano się zbieraniem roztoczy do badań. Pierwszego roku pobrano próbki z 90 pasiek, drugiego – z 89, a następnie przetestowano je pod kątem biologicznym i genetycznym na oporność w stosunku do trzech dopuszczonych w Hiszpanii akarycydów: kumafosu, amitrazu i pyretroidów. Wyniki badań potwierdziły przypuszczenia naukowców: w większości pasiek skuteczność zwalczania warrozy tymi środkami znacznie spadła, jest niższa od oczekiwanej oraz deklarowanej przez producentów, przy czym w przypadku kumafosu i pyretroidów odnotowano dużą rozpiętość oporności pasożyta na substancję czynną, uzależnioną od obszaru geograficznego, tymczasem skuteczność amitrazu nie wykazuje związku z regionem, jest wszędzie wyrównana). Według naukowców w ciągu najbliższych lat oporność dręcza wobec amitrazu wzrośnie. Warto to uwzględnić w strategii kontrolowania pasożyta. Zobacz film Pszczele Wieści na ten temat.

Źródło: C.S. Hernández-Rodríguez, Large-Scale Monitoring of Resistance to Coumaphos, Amitraz, and Pyrethroids in Varroa destructor, „Insects” 2021/12, https://doi.org/10.3390/insects12010027 

Artykuł został pierwotnie opublikowany w numerze miesięcznika Pszczelarstwo w rubryce "Nowe Odkrycia". Dziękuję redakcji Pszczelarstwa za poprawki redakcyjne.

Komentarze

Możesz także polubić: