Miejskie i jadalne owady, ciało tłuszczowe młodej matki

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018

  1. 3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd
  2. 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza
  3. 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych

Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd

Badania nad różnorodnością owadów miejskich wykazały, że miasta mogą stanowić schronienie dla różnych gatunków owadów, wbrew powszechnemu mniemaniu o miastach jako wrogich środowisk dla . Naukowcy badali czynniki, takie jak miejskie ciepło, hałas, zanieczyszczenie światłem i chemikaliami, które mogą wpływać na populacje owadów w miastach. Zauważyli również trudności w badaniach ekologii owadów miejskich ze względu na złożoną i rozdrobnioną strukturę miast. Podkreślono potrzebę badania dzikich populacji owadów w miastach, zamiast skupiania się tylko na gatunkach ekonomicznie ważnych, takich jak pszczoły miodne. Ogólnie rzecz biorąc, badania sugerują, że wciąż wiele trzeba dowiedzieć się o ekologii owadów w środowiskach miejskich.

Globalny atlas owadów jadalnych: analiza

Omawiamy potencjalną rolę owadów jako źródła pożywienia w celu zaspokojenia prognozowanego wzrostu światowej populacji ludzi i zapotrzebowania na żywność do 2050 roku. Podkreśla się, że owady wymagają znacznie mniej wody i zasobów do produkcji tej samej ilości białka w porównaniu z tradycyjnymi zwierzętami hodowlanymi. Podczas gdy spożycie owadów jest powszechne w wielu kulturach na całym świecie, jest mniej powszechne w społeczeństwach zachodnich, często kojarzone z żywnością dla biednych. Jednak badania wskazują, że ta percepcja jest mit, ponieważ spożycie owadów nie koreluje ani z biedą, ani z niedożywieniem. Tekst sugeruje, że uczynienie owadów bardziej dostępnymi na zachodnich rynkach może pomóc przezwyciężyć bariery kulturowe i zachęcić do ich przyjęcia jako zrównoważonego źródła białka. Unia Europejska już zatwierdziła kilka gatunków owadów do spożycia przez ludzi, co wskazuje na potencjalny zwrot w niedalekiej przyszłości.

Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych

Badany w tekście jest wpływ wieku na skład ciała tłuszczowego i gruczołów tergitowych u niezapłodnionych matek pszczelich w wieku 1, 8 i 20 dni. Badacze stwierdzili istotne zmiany w składzie ciała tłuszczowego między 8-dniowymi a 20-dniowymi matkami, co sugeruje jego istotną w rozwoju matek i przygotowaniu do lotów godowych. Sugerujemy, że być może czynniki takie jak stres związany z praktykami komercyjnej hodowli matek mogą potencjalnie wpływać na kondycję fizyczną matek. Zaznaczamy, że konieczne są dalsze badanie, takie jak obserwacja matek zamkniętych na dłuższy okres, aby lepiej zrozumieć, jak zmienia się fizjologia matek w miarę upływu czasu. Ogólnie rzecz biorąc, badanie dostarcza wglądu w zmiany fizjologiczne zachodzące u matek pszczelich w miarę ich dojrzewania.

Źródła:

ad 1: https://www.nature.com/articles/s41598-024-55603-7
ad 2: https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/icad.12733
ad 3: https://www.mdpi.com/2075-4450/15/4/244

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Komentarze